Revisorer

Utsedda representanter på stämman granskar styrelsens arbete med avseende på verksamhet och ekonomiskt utfall.

Revisorer, 1 år
Johan Bergström, Ekonomihuset Revision AB - auktoriserad revisor
Kaj Ellertsson - intern revisor

Revisorssuppleanter, 1 år
Anne Hyllander Karlhede
Tönis Lunt

 

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening