Stämman

Stämman är samfällighetens högsta beslutande organ och genomförs i mars varje år. Särskilda frågor kan föranleda extrastämmor under året. Varje fastighet äger en röst vid stämman och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar och anläggningsbeslut krävs två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma.

Vid stämman redovisas den senaste periodens verksamhet och ekonomi, kommande verksamhet och ekonomi samt val av styrelse.

Under stämman behandlas även förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening