Skärgårdsstads historia

Forntid

Översättra i Västra Skärgårdsstad är rikt på fornlämningar. Förhistoriska gravar och boplatser ligger kvar som grönområden mitt i villabebyggelsen. En del är synliga ovan mark som mer eller mindre övermossade stensamlingar, andra som låga förhöjningar i markytan och många döljer sig under grästorven.

Stenålder

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Man har dock inte funnit någon boplats vid Översättra utan fynden torde härröra från tillfälliga besök på platsen, på den strand som då låg ca 30 meter högre än i våra dagar.

Bronsåldern

Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Havsnivån låg då omkring 15-20 m högre än nu. Boplatserna låg vid den dåvarande strandkanten. Gravfälten täcker en yta av ca 5000 m2 med 200 gravar varav 99 har grävts ut.

Från 1700-talet och framåt

Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området. Nuvarande Skärgårdsstad bestod vid den tiden och fram på 1900-talet av tre gårdar, Översättra, Isättra och Marsättra. År 1890 öppnades Härsbacka fältspatsgruva och många av de kringliggande gårdarnas befolkning fick arbete. Gruvan är idag nedlagd.

Nutid

Under 60-talet köptes gårdarna Marsättra, Översättra och Isättra av Magnus Idar som tänkte skapa ett nytt, stort bostadsområde. År 1967 fastställde Länsstyrelsen en byggnadsplan för Skärgårdsstad, vilken innehöll 650 tomter. Då Gränges Mark AB köpte området 1977 startade förhandlingar mellan kommunen och bolaget i avsikt att fastställa områdets framtida användning. År 1988 träffades en uppgörelse som innebar att Skärgårdsstad klassades som villaområde för permanentboende och statlig belåning för tomtköp och husbyggnation blev möjlig.

Historiekälla: Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening, http://www.milstolpen.org/ .

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening