Medlemsavgift i SSF


Årsavgift

Medlemskap i samfälligheter är enligt lag obligatorisk för fastighetsägare. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret för att fullgöra hela årsavgiften. Debitering av årsavgiften, s.k. avisering, sker i enligt med Lantmäteriets förteckning/register över lagfarna fastighetsägare per ett bestämt datum. Registret är underlag för debiteringslängden. 

Vid stämman i mars 2014 beslutades att de som ägde fastigheten den 1 oktober 2013 skall aviseras årsavgiften. Det är alltså lagfarten vid just detta datum som bestämmer betalningsansvaret. Den som var lagfaren ägare av fastigheten när registret togs ut är betalningsansvarig för följande års medlemsavgift – år 2014. Samtliga fastigheter har debiterats 2014 års medlemsavgift. 

Vid försäljning av en fastighet är säljaren ansvarig för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året.

Flera delägare i en fastighet
Samtliga delägare i en fastighet är solidariskt ansvariga för betalning av avgiften till samfällighetsföreningen. För att minska den administrativa kostnaden debiteras endast en av fastighetsägarna hela årsavgiften. Delägare äger inte rätt att säga ”den andre ska betala”!  

Obetalda medlemsavgifter
Vid utebliven betalningen sänds en påminnelse. Därefter lämnas skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening