Om föreningen

Vad är en samfällighet

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar. Hur en samfällighet ska skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter. Det som styr samfälligheten är i första hand lagar, i andra hand stadgar och anläggningsbeslut och i tredje hand stämmobeslut.

Skärgårdstads Samfällighetsförening (SSF)
Skärgårdsstads Samfällighetsförenings syfte är att värna om områdets karaktär, natur, vidareutveckling och underhåll. Rent konkret kan man säga att samfällighetsföreningen bland annat ansvarar för:

• Väghållning (plogning, sandning, ytbeläggning, dikesrensning etc.)
• Skogsvård
• Trafiksäkerhet i form av cykel- och gångvägar, målning av övergångsställen, fartdämpande åtgärder m.m.
• Arbetsdagar då vi förbättrar vår närmiljö och lär känna våra grannar (2 st. per år)
• Badplatser (Solbergasjön och havsbadet)

Den löpande skötseln av föreningens åtaganden, ekonomi och beslutsfattande hanteras av styrelsen. Den väljs varje år på årsstämman där även övergripande beslut fattas som sedan vägleder styrelsens agerande under det kommande året. Styrelsen har i regel möte en gång per månad där de löpande punkterna på dagordningen tas upp samt eventuellt nya ärenden hanteras - t.ex. ärenden som har inkommit från delägare i samfälligheten. Vill du komma i kontakt med styrelsen mejlar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Medlemskap

Ägarna av de fastigheter som har andel i Skärgårdsstads Samfällighetsförening är automatiskt medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar betalar en årsavgift till föreningen, vilken beslutas på årsstämman. Styrelsens förslag på årsavgift presenteras i kallelsen till stämman.

Debitering sker enligt Lantmäteriets förteckning över registrerade fastighetsägare för bestämt datum varje år. Det är alltså lagfarten som bestämmer betalningsansvaret. Den som är registrerad ägare av fastigheten då registret tas ut är alltså betalningsansvarig för kommande års medlemsavgift. Den som säljer sin fastighet ska själv komma överens med den nya ägaren om hur fördelning av betalning av medlemsavgiften ska ske.

Teknisk Instruktion för fastighetsägare i Skärgårdsstad
Varje fastighetsägare bör ha tillgodogjort sig den tekniska instruktionen. Viktigt att notera är att fastighetsägaren har skyldighet att själv hålla röjt i eget dike och på tomten.

Ägarbyte

Skärgårdsstads samfällighetsförening baserar sitt medlemsregister på Lantmäteriets registrering av lagfarna ägare. Inför varje utdebitering av medlemsavgift införskaffas ett nytt register från Lantmäteriet.

Den (eller de) som står som lagfaren ägare till fastigheten för bestämt datum eller senare är betalningsansvarig för årsavgiften till nästkommande debitering. Då görs ett nytt registerutdrag. Det åligger säljaren att vid ägarbyte kontrollera med Lantmäteriet att registrering skett i lagfartsregistret.

Eventuell avgiftsfördelning ska regleras mellan säljare och (ej ännu registrerad) köpare till fastigheten. Därmed är detta en uppgörelse som står utanför Samfällighetens ansvar och åtagande.

Städdagar

Vi städar vår vackra Skärgårdsstad tillsammans den näst sista lördagen före Valborg och den första lördagen i oktober varje år. Samfälligheten har utbildat ett antal medlemmar som ansvarar för röjsågsarbetena. Efter städningen grillar vi och umgås med våra grannar.

Pågående projekt

Under den här menypunkten redovisas status för projekt och arbeten som pågår i området.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening