Grönområden och skog

I Skärgårdsstad följer vi den skogsvårdsplan som tidigare har utarbetats för samfällighetens gemensamma skogsområden. Planen har utarbetats i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen och Skogsägarna Mellanskog. De senare ansvarar också för genomförande av de åtgärder som är planerade.

Har du frågor som berör skogen, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Styrelsen har från och med hösten 2012 infört nya regler på grund av många klagomål från närboende i samband med verkställande av denna typ av ärenden. Följande gäller:

Vedlotter
Veden som erbjuds kommer huvudsakligen att vara kapad i 1-2 meterslängder för att kunna transporteras på släpkärra. Skogsvårdsansvarige lägger ut information på hemsidan och på Facebook, under Roslagens Pärla, när det finns vedlotter och övriga instruktioner.

Trädfällning
Trädfällning sker endast av Styrelsen utsedd person eller entreprenör. Ansökningsblankett fylls i och sänds till styrelsen. Samfällighetens ansvarige för skog och mark kommer att besiktiga de träd som ansökan avser. För enstaka mindre träd kan den skogsansvarige lämna besked direkt vid besiktningen. För större träd får den sökande ersätta trädets nettovärde. Kostnader för trädfällning ersätts av den sökande. Alla kvistar städas bort av den sökande. Insättning på postgiro 483 81 87-5 alternativt via Swish, nr 123 637 8004.- Mottagarnamn - SKÄRGÅRDSSTADS. Märk med fastighetsnummer samt ”Fällavgift”.

Styrelsens ansvarige kan också besluta om borttagande av träd som förhindrar vattenavrinning i diken, skymmer sikt för trafik eller utgör annan fara.

Det innebär att inga träd med större diameter än 5 cm får fällas av annan person än den som Styrelsens ansvarige utsett. I övrigt gäller tidigare beslut om att polisanmälan kommer att ske vid otillåten trädfällning.

Syftet med reglerna är att undvika säkerhetsrisker, osämja mellan grannar samt bättre samordning.

 

Skogsvårdsplan

Ansökan om trädfällning

Grönområdespolicy

Teknisk instruktion 

Läs samfällighetens tekniska instruktion, paragraf 2.

 

 


Städdagar

Vi städar vår vackra Skärgårdsstad tillsammans den näst sista lördagen före Valborg och den första lördagen i oktober varje år. Samfälligheten har utbildat ett antal medlemmar som ansvarar för röjsågsarbetena. Efter städningen grillar vi och umgås med våra grannar.

Planerade trädfällningsärenden

Under denna meny publiceras planerade trädfällningsärenden.

Eventuella kommentarer eller synpunkter om dessa trädfällningar önskar vi skriftligen (som e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. )  eller som vanlig post till Skärgårdsstad Samfällighetsförening, Box 322, 184 24 Åkersberga) senast två veckor efter den senaste städdagen.

Vilka regler gäller för ridning i våra marker?

Generellt sett så regleras detta genom Allemansrätten. Nedanstående utdrag är hämtat från Naturvårdsverkets hemsida ( https://www.naturvardsverket.se/allemansratten ) där även ytterligare information i ämnet finns. "Ridning ingår i allemansrätten. Med tanke på risken för markskador är det viktigt att välja rätt väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas. Tomt och plantering är förbjudna områden oavsett skaderisk. Organiserad eller regelbunden ridning på annans mark bör inte ske utan markägarens medgivande. Miljöbalken ställer hårda krav på den som bedriver organiserad verksamhet i naturen. Det är tillåtet att rida på enskilda vägar. I undantagsfall kan en markägare få tillstånd att sätta upp en skylt som förbjuder ridning. Ridning i exempelvis motionsspår och skidspår kan förbjudas i lokala ordningsföreskrifter. Samfälligheten i Skärgårdsstad har inte utfärdat några förbud mot ridning på våra marker. Det är således tillåtet att rida på våra marker givet att man följer de regler och skyldigheter om visad hänsyn och försiktighet som finns uppställda i Allemansrätten.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening