Medlem

Skärgårdsstads Samfällighetsförening (SSF) syfte är att värna
om områdets karaktär, natur och vidareutveckling samt underhåll.

Tillsammans med våra medlemmar ansvara vi för: 

  • Vägunderhållning så som plogning, sandning, ytbeläggning, dikesrensning osv.
  • Trafisksäkerhet i form av cykel- och gångbanor, målning av övergångsställen, fartdämpande åtgärder m.m.
  • Arbetsdagar då vi förbättrar vår närmiljö och lär känna våra grannar, 2 st tillfällen per år.
  • Skogsvård och badplatser, Solbergasjön och Havsbadet.

Nedan hittar du nyttig information för dig som är boende eller fastighetsägare i Skärgårdsstad.

Medlemskap

Debitering sker enligt Lantmäteriets förteckning över registrerade fastighetsägare för bestämt datum varje år. Det är alltså lagfarten som bestämmer betalningsansvaret. Den som är registrerad ägare av fastigheten då registret tas ut är alltså betalningsansvarig för kommande års medlemsavgift på 5100 kronor. Den som säljer sin fastighet ska själv komma överens med den nya ägaren om hur fördelning av betalning av medlemsavgiften ska ske.

Fartbegränsning i samfälligheten

I Skärgårdsstad är maxhastigheten 30 km/h, med undantag av en kort sträcka på Skärgårdsstadsvägen där högsta hastigheten är 50 km/h. Skyltning finns.

Vänligen följ denna uppmaning för allas vår säkerhet och trygghet! Hastighetsbegränsningen gäller självklart alla typer av motorfordon (mopeder, mc och fyrhjulingar).

OBS! Vid mörker använd reflexer så att ni syns!

Trafiksäkerhet, vägar & belysning

Skärgårdsstads vägnät är cirka 17 km enskild väg med en vägbredd mellan 3,5 till 7,5 m.

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

Anmäl här

 

Vinterväghållning

Styrelsen upphandlar endast underhåll av vägar som ingår i samfälligheten.
Privata vägar till fastigheter ingår ej i avtalet och måste därmed upphandlas själva av berörda fastighetsägare.

Enligt parkerings policy gäller parkeringsförbud på våra vägar och vändplaner. Hinder, såsom felparkerade fordon, släpkärror etc. som hindrar snöröjningsarbetet kommer direkt att beläggas med kontrollavgift.

För att undvika skador är det viktigt att brevlådor, kantsten, brunnar etc. är utmärkta med snökäppar om risk finns för att dessa täcks av snö. Buskar och planteringar som är placerade på samfällighetens mark närmare än 3 meter från vägkant riskerar att hamna under plogvall. Detta tar samfälligheten inget ansvar för, då snön måste kunna läggas på båda sidor om vägen om inget annat alternativ finns.

Förarna är tillsagda att inte ta direkta direktiv från enskilda fastighetsägare, då detta fördyrar och försenar snöröjningen för alla medlemmar. Klagomål och synpunkter ska lämnas till styrelsen@skargardsstad.se för eventuell vidare åtgärd mot underentreprenörer.

Parkeringstillstånd

Varje hushåll i Skärgårdsstad får två parkeringstillstånd gällande Skärgårdsstadsbadet, vilka delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman och gäller per kalenderår.

P-tillstånd för hamnen delas varje vår ut av Skärgårdsstads Hamnsamfällighet. Endast de som äger eller hyr båtplats får parkeringstillstånd (2 tillstånd per plats).

Siktröjning

Träd, buskar och häckar ska beskäras så att trafiken ej störs genom till exempel skymd sikt. Dålig beskärning äventyrar trafiksäkerhets samt framkomlighet för snöröjnings- och sandningsfordon.

Trädfällning

Trädfällning sker endast av Styrelsen utsedd person eller entreprenör. Ansökningsblankett fylls i och sänds till styrelsen, denna hittar du under inloggat läge på din medlemssida.

Samfällighetens ansvarige för skog och mark kommer att besiktiga de träd som ansökan avser. För enstaka mindre träd kan den skogsansvarige lämna besked direkt vid besiktningen. För större träd får den sökande ersätta trädets nettovärde. Kostnader för trädfällning ersätts av den sökande. Alla kvistar städas bort av den sökande. Insättning på postgiro 483 81 87-5 alternativt via Swish, nr 123 637 8004.- Mottagarnamn – SKÄRGÅRDSSTADS. Märk med fastighetsnummer samt ”Fällavgift”.

Styrelsens ansvarige kan också besluta om borttagande av träd som förhindrar vattenavrinning i diken, skymmer sikt för trafik eller utgör annan fara.

Det innebär att inga träd med större diameter än 5 cm får fällas av annan person än den som Styrelsens ansvarige utsett. I övrigt gäller tidigare beslut om att polisanmälan kommer att ske vid otillåten trädfällning.

Syftet med reglerna är att undvika säkerhetsrisker, osämja mellan grannar samt bättre samordning.

Policy

Policy för parkering, infarter och samfällighetens mark för fastighetsägare i Skärgårdsstad kan tas del av under inloggat läge på din medlemssida.

Grönområdespolicy

Denna skötselplan är framtagen i syfte att ge en övergripande vägledning för skötseln av Skärgårdsstads grönområden. Den övergripande målsättningen är att Skärgårdsstad ska kännetecknas av ett öppet Roslagslandskap med vackra ängar till trivsel för dess innevånare genom att

  • bevara ett öppet landskap
  • säkerställa slåtter av ängar så att ängsmarker bibehålls
  • minimera sly på allmänningarna
  • bevara arter av roslagsnatur enar, martallar, etc.
  • säkerställa utsikten för de boende gemensamt med de boende i resp. område. 

Hela grönområdespolicyn kan tas del av under inloggat läge på din medlemssida.

Skogsvårdsplan

I Skärgårdsstad följer vi den skogsvårdsplan som tidigare har utarbetats för samfällighetens gemensamma skogsområden. Planen har utarbetats i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen och Skogsägarna Mellanskog. De senare ansvarar också för genomförande av de åtgärder som är planerade. 

Skogsvårdsplanen kan tas del av under inloggat läge på din medlemssida.

Havsbadet och Solbergasjön

Skärgårdsstad har några av kommunens bästa bad, både vad gäller vattenkvalitén, läge och badplatsernas skick. Stor vikt läggs vid underhåll och skötsel, till allas trevnad. 

Varje hushåll i Skärgårdsstad erhåller två parkeringstillstånd gällande Skärgårdsstadsbadet, vilka delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman och gäller per kalenderår.

Hundar får bada på båda baden, kopplade och under uppsyn av ägare.

Städdagar

Vi städar vår vackra Skärgårdsstad tillsammans den näst sista lördagen före Valborg och den första lördagen i oktober varje år. Samfälligheten har utbildat ett antal medlemmar som ansvarar för röjsågsarbetena. Efter städningen grillar vi och umgås med våra grannar.

Ägarbyte/Avflyttning

Skärgårdsstads samfällighetsförening baserar sitt medlemsregister på Lantmäteriets registrering av lagfarna ägare. Inför varje utdebitering av medlemsavgift införskaffas ett nytt register från Lantmäteriet.

Den (eller de) som står som lagfaren ägare till fastigheten för bestämt datum eller senare är betalningsansvarig för årsavgiften till nästkommande debitering. Då görs ett nytt registerutdrag. Det åligger säljaren att vid ägarbyte kontrollera med Lantmäteriet att registrering skett i lagfartsregistret.

Eventuell avgiftsfördelning ska regleras mellan säljare och (ej ännu registrerad) köpare till fastigheten. Därmed är detta en uppgörelse som står utanför Samfällighetens ansvar och åtagande.

I föreningens informationsblad ”Delägarskap i en gemensamhetsanläggning” står bland annat hur ni ska gå tillväga när ni flyttar från Skärgårdsstad.

Stadgar

Stadgar för fastighetsägare i Skärgårdsstad kan tas del av under inloggat läge på din medlemssida.

Ridning i våra marker

Generellt sett så regleras detta genom Allemansrätten. Nedanstående utdrag är hämtat från Naturvårdsverkets hemsida ( https://www.naturvardsverket.se/allemansratten ) där även ytterligare information i ämnet finns. ”Ridning ingår i allemansrätten. Med tanke på risken för markskador är det viktigt att välja rätt väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas. Tomt och plantering är förbjudna områden oavsett skaderisk. Organiserad eller regelbunden ridning på annans mark bör inte ske utan markägarens medgivande. Miljöbalken ställer hårda krav på den som bedriver organiserad verksamhet i naturen. Det är tillåtet att rida på enskilda vägar. I undantagsfall kan en markägare få tillstånd att sätta upp en skylt som förbjuder ridning. Ridning i exempelvis motionsspår och skidspår kan förbjudas i lokala ordningsföreskrifter. Samfälligheten i Skärgårdsstad har inte utfärdat några förbud mot ridning på våra marker. Det är således tillåtet att rida på våra marker givet att man följer de regler och skyldigheter om visad hänsyn och försiktighet som finns uppställda i Allemansrätten.

Logga in på
din personliga medlemssida!

Här kan du ta del av viktig information och dokument. Hämta fakturor, ange e-post och telefonnummer samt lämna samtycke enligt GDPR och mycket mer.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla