Skärgårdsstads

Förvaltning

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Nedan finns styrelsen presenterad för perioden mars 2022 – april 2023.

Ordinarie ledamöter

Stefan Jonsson – ordförande och grönområde

Eva Gunnarsson – sekreterare

Linda Österholm – kassör

Stefan Holmström – väg och trafik

Håkan Corneliusson – bygglov hantering
och tekniska instruktioner

 

Suppleanter

Per-Olof Palm – väg och trafik

Martin Hultling – grönområde

Johan Eriksson – administration

Stämman

Stämman är samfällighetens högsta beslutande organ och genomförs i mars varje år. Särskilda frågor kan föranleda extrastämmor under året. Varje fastighet äger en röst vid stämman och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar och anläggningsbeslut krävs två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma.

Vid stämman redovisas den senaste periodens verksamhet och ekonomi, kommande verksamhet och ekonomi samt val av styrelse.

Under stämman behandlas även förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december för att kunna beredas av styrelsen och tas med på ordinarie stämma. Det går bra att mejla
eller skicka per post.

En mottagningsbekräftelse kommer att returneras till motionären. Styrelsens förslag till beslut kommer att presenteras i den skriftliga kallelsen som kommer ut i brevlådorna inför årsstämman.

Revisorer

Utsedda representanter på stämman granskar styrelsens arbete med avseende på verksamhet och ekonomiskt utfall.

Revisorer, 1 år
Johan Bergström, Ekonomihuset Revision AB – auktoriserad revisor
Anne Hyllander Karlhede – revisor

Revisorssuppleanter, 1 år
Marcus Singh
John Eriksson

Valberedning

Lars Backman som sammankallande

Bengt Eklund

Anders Pers

 

Förvaltning

av | mar 22, 2022

Dokument & arkiv

Under medlem hittar du inlogg till Vägfas.
Detta är din personliga medlemssida där du hittar både aktuella och historiska
dokument såsom stadgar, protokoll från stämmor, anläggningsbeslut mm.

Är du intresserad av att delta i styrelsens arbete?

Inför varje årsstämma arbetar valberedningen för att hitta personer till olika förtroendeuppdrag inom samfälligheten. Vill du arbeta i styrelsen eller känner du någon annan som skulle kunna vara intresserad kontakta gärna valberedningen för ytterligare information.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla