Samfälligheten

Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen. Det finns en uppskattad skola (ÅK 1-9) samt två förskolor, vilket ger speciella förutsättningar för barnfamiljer. SL trafikerar området med bussar. Centralorten Åkersberga är bara tio minuter bort och till Stockholms City tar man sig på 40 minuter med buss eller Roslagsbanan.

 

Medlem

Att bo i Skärgårdsstad innebär att man blir medlem i en av landets största samfälligheter. Unikt för denna samfällighet är tillgången till eget fiskevatten, egen skog med möjlighet till vedlotter och jakt, grönområden och ett eget havsbad. Närheten till skärgården förstärks av en stor hamn där båtplatser kan erbjudas från hamnsamfälligheten. Inom fem sjömil nås Vaxholm, Ljusterö och massor av solställen på fina öar. Om man seglar når man ytterskärgården snabbt från Skärgårdsstad. Ett paradis som har potential att konkurrera med vilken annan ort som helst på östkusten.

 

Om föreningen

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en eller flera andelar i samfällighetsföreningen.
Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Den löpande skötseln av föreningens åtaganden, ekonomi och beslutsfattande hanteras av styrelsen. Den väljs varje år på årsstämman där även övergripande beslut fattas som sedan vägleder styrelsens agerande under det kommande året.

Styrelsen har i regel möte en gång per månad där de löpande punkterna på dagordningen tas upp samt eventuellt nya ärenden hanteras – t.ex. ärenden som har inkommit från delägare i samfälligheten.

Ett område med unika möjligheter

Naturområden

Naturskönheten värnas starkt.
Området erbjuder ett öppet landskap i balans med skog och växtlighet. Promenadstråk, svamp- och bärställen finns det gott om.

Skärgårdsstadsskolan

Grundskola åk 1-9
med idrottshall, bollplaner
och lekplats.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet bedrivs i två förskolor, Skogslundens förskola i Östra och Skärgårdsstads förskola i Västra Skärgårdsstad.

Skärgårdsstads havsbad

Skärgårdsstads havsbad är ett av de finaste i Österåkers kommun. Badet underhålls löpande. Här finns klippor med utsikt över Furusundsleden, flytbrygga, gräsmatta samt ren strandkant. Det finns även omklädningsrum, volleyboll plan, toaletter samt en fin grillplats. Parkeringstillstånd behövs vid badet. 

Solbergasjön

I sjöns östra ände finns en badbrygga och grillplats som är mycket populär på sommarkvällarna. På vintrarna är sjön idealisk för skridskoåkning eller pimpelfiske. Vattnet i sjön mycket rent, vattenprover tas regelbundet. 

Marsättra Holme

Marsättra Holme är ett omtyckt strövområde, där får och nötkreatur betar och hjälper till att hålla området rent från sly. Längst ut på halvön finns härliga solklippor och en liten strand med anlagd grillplats som är ett perfekt utflyktsmål för familjen.

Bollplaner, tennisbanor, streetbasket

I Skärgårdsstad finns bollplaner, tennisbanor och streetbasket.

Bastu

I anslutning till havsbadet har Skärgårdsstads fiskeförening sitt klubbhus och vedeldade bastu som kan nyttjas av medlemmarna.

Klubbar & föreningar

Skärgårdsstad har ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för samfällighetens medlemmar.

Områdeshistoria

Forntid

Översättra i Västra Skärgårdsstad är rikt på fornlämningar. Förhistoriska gravar och boplatser ligger kvar som grönområden mitt i villabebyggelsen. En del är synliga ovan mark som mer eller mindre övermossade stensamlingar, andra som låga förhöjningar i markytan och många döljer sig under grästorven. 

Stenåldern

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Man har dock inte funnit någon boplats vid Översättra utan fynden torde härröra från tillfälliga besök på platsen, på den strand som då låg ca 30 meter högre än i våra dagar.

Bronsåldern

Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Havsnivån låg då omkring 15-20 m högre än nu. Boplatserna låg vid den dåvarande strandkanten. Gravfälten täcker en yta av ca 5000 m2 med 200 gravar varav 99 har grävts ut.

 

Från 1700-talet och framåt

Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området. Nuvarande Skärgårdsstad bestod vid den tiden och fram på 1900-talet av tre gårdar, Översättra, Isättra och Marsättra. År 1890 öppnades Härsbacka fältspatsgruva och många av de kringliggande gårdarnas befolkning fick arbete. Gruvan är idag nedlagd.

Nutid

Under 60-talet köptes gårdarna Marsättra, Översättra och Isättra av Magnus Idar som tänkte skapa ett nytt, stort bostadsområde. År 1967 fastställde Länsstyrelsen en byggnadsplan för Skärgårdsstad, vilken innehöll 650 tomter. Då Gränges Mark AB köpte området 1977 startade förhandlingar mellan kommunen och bolaget i avsikt att fastställa områdets framtida användning. År 1988 träffades en uppgörelse som innebar att Skärgårdsstad klassades som villaområde för permanentboende och statlig belåning för tomtköp och husbyggnation blev möjlig.

Historiekälla: Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening, http://www.milstolpen.org/ .

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla