Har du ett förslag på förändring eller förbättring som rör föreningens ansvarsområde och primära åtaganden som styrs av stadgar, anläggningsbeslut, och samfällighetslagen. Då behöver du skicka en s.k. Motion till styrelsen för vidare beredning till det kommande årsmötet. En motion är en skriftlig beskrivning av ditt förslag och den behöver vara styrelsen tillhanda senast i 31 december under innevarande år för att sedan kunna presenteras med styrelsens kommentarer och förslag på beslut på det efterföljande årsmötet.

Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen som egentligen inte är en motion. Det kan gälla förslag och synpunkter på vad som skett eller inte skett under det gångna verksamhetsåret. Sådana frågor kan du i stället ta upp med styrelsen direkt när som helst under året, via mejl.

Det är dock medlemmarna på årsmötet som genom omröstning yrkar på slutligt bifall eller avslag för motionen, oavsett styrelsens kommentarer eller förslag till beslut. Stämman kan dock inte fatta beslut som strider mot gällande lagstiftning.

Du kan skicka din motion till styrelsen när som helst under året. Dock innan 31 december om du vill att motionen ska hanteras på efterföljande årsmötet. Motionen kan skickas till styrelsen via epost till styrelsen@skargardsstad.se eller post.

Nedan följer en checklista för vilken information som behöver finnas med på din motion för att styrelsen ska kunna hantera den:

Skriva motion

  1. Skriv gärna din motion i ett digitalt dokument eller direkt i ett epostmeddelande.
  2. Ange en rubrik för din motion som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  3. Beskriv så tydligt som möjligt vad ditt förslag handlar om, samt vilka fördelar som ditt förslag skulle kunna föra med sig. Har du flera förslag är det bättre att skriva fler motioner.
  4. Om förslaget innebär en kostnad för föreningen är det bra om du skriver med en uppskattad kostnadskalkyl.
  5. Avsluta motionen med vilket beslut du föreslår att stämman ska ta.
  6. Underteckna motionen med namn, datum samt din fastighetsbeteckning.
  7. Skicka motionen digitalt till styrelsen@skargardsstad.se eller via post.

Styrelsen behandlar alla motioner som motsvarar ovanstående kriterier.