Efter överklagande har Skattemyndighetens beslut att göra samfälligheter momspliktiga upphävts. Styrelsen har beslutat att, med start 1 april 2024, skall moms-redovisningen i SSF upphöra. Den uppmärksamme har noterat att på andelsfakturorna för 2024 finns inte någon moms noterad. Då SSF inte numera kan dra av ingående moms, och ej heller behöver redovisa påförd moms, förenklas även vår administration. Den av Årsstämman beslutade andelsavgiften för 2024 har inget med redovisning/ingen redovisning av moms att göra, höjningen baseras på behovet av att säkra att SSF har en stabil och långsiktigt bärkraftig finansiell ställning.

Med vänlig hälsning, Kassören